OracleBFile.IsNull Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy OracleBFile jest to Null strumień.Gets a value that indicates whether the OracleBFile is a Null stream.

public:
 property bool IsNull { bool get(); };
public bool IsNull { get; }
member this.IsNull : bool
Public ReadOnly Property IsNull As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli OracleBFile jest to Null strumień; w przeciwnym razie false .true if the OracleBFile is a Null stream; otherwise false.

Implementuje

Dotyczy