OracleBFile.Length Właściwość

Definicja

Pobiera wartość zwracającą długość w bajtach pliku fizycznego, z którym OracleBFile jest skojarzony obiekt.Gets a value that returns the length in bytes of the physical file with which the OracleBFile object is associated.

public:
 virtual property long Length { long get(); };
public override long Length { get; }
member this.Length : int64
Public Overrides ReadOnly Property Length As Long

Wartość właściwości

Int64

Długa wartość reprezentująca długość fizycznego pliku w bajtach.A long value representing the length of the physical file in bytes.

Wyjątki

Metody zostały wywołane po zamknięciu lub usunięciu strumienia.Methods were called after the stream was closed or disposed.

Dotyczy