OracleBFile.Value Właściwość

Definicja

Pobiera Array Typ Byte , który zawiera OracleBFile dane.Gets an Array of type Byte that contains the OracleBFile data.

public:
 property System::Object ^ Value { System::Object ^ get(); };
public object Value { get; }
member this.Value : obj
Public ReadOnly Property Value As Object

Wartość właściwości

Object

ArrayTypu Byte , który zawiera OracleBFile dane.An Array of type Byte that contains the OracleBFile data.

Uwagi

ValueWłaściwość odczytuje cały BFILE czas.The Value property reads the entire BFILE at one time.

Uwaga

Zaletą korzystania z usługi BFILE s jest możliwość pobrania dużych ilości danych w fragmentach na kliencie.A benefit of using BFILEs is the ability to retrieve large amounts of data in chunks at the client. Jednak w przypadku korzystania z programu Value można uzyskać wszystkie dane dla kolumny bInformacje jako jeden ciągły fragment, co może znacząco zwiększyć obciążenie aplikacji.However, when you use Value, you obtain all the data for the BFILE column as one contiguous chunk, which can significantly increase application overhead.

Dotyczy