OracleBinary.GreaterThan(OracleBinary, OracleBinary) Metoda

Definicja

Porównuje OracleBinary dwie struktury, aby określić, czy pierwsze jest większe niż sekunda.Compares two OracleBinary structures to determine if the first is greater than the second.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean GreaterThan(System::Data::OracleClient::OracleBinary x, System::Data::OracleClient::OracleBinary y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean GreaterThan (System.Data.OracleClient.OracleBinary x, System.Data.OracleClient.OracleBinary y);
static member GreaterThan : System.Data.OracleClient.OracleBinary * System.Data.OracleClient.OracleBinary -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function GreaterThan (x As OracleBinary, y As OracleBinary) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleBinary

OracleBinary Struktura.An OracleBinary structure.

y
OracleBinary

OracleBinary Struktura.An OracleBinary structure.

Zwraca

FalseTo OracleBoolean oznacza True , że jeśli pierwsze wystąpienie jest większe niż drugie wystąpienie, w przeciwnym razie.An OracleBoolean that is True if the first instance is greater than the second instance, otherwise False. Jeśli jedno z OracleBinary wystąpień ma wartość null, jest to OracleBoolean Value. NullIf either instance of OracleBinary is null, the Value of the OracleBoolean will be Null.

Dotyczy