OracleBinary.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera pojedynczy bajt z Value właściwości znajdującej się w położeniu wskazywanym przez parametr Integer,. indexGets the single byte from the Value property located at the position indicated by the integer parameter, index. Jeśli index wskazuje pozycję poza końcem tablicy bajtów, zostanie zgłoszony wyjątek.If index indicates a position beyond the end of the byte array, an exception is raised.

public:
 property System::Byte default[int] { System::Byte get(int index); };
public byte this[int index] { get; }
member this.Item(int) : byte
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As Byte

Parametry

index
Int32

Pozycja bajtu do pobrania.The position of the byte to be retrieved.

Wartość właściwości

Bajt znajdujący się w pozycji wskazywanej przez parametr Integer.The byte located at the position indicated by the integer parameter.

Uwagi

Aby uniknąć ponoszenia OracleNullValueExceptionelementu, zawsze IsNull sprawdzaj Właściwość i Length właściwość przed przeczytaniem this.To avoid raising an OracleNullValueException, always check the IsNull property and the Length property before reading this.

Dotyczy