OracleBinary.LessThan(OracleBinary, OracleBinary) Metoda

Definicja

Porównuje OracleBinary dwie struktury, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze od drugiej.Compares two OracleBinary structures to determine if the first is less than the second.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean LessThan(System::Data::OracleClient::OracleBinary x, System::Data::OracleClient::OracleBinary y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean LessThan (System.Data.OracleClient.OracleBinary x, System.Data.OracleClient.OracleBinary y);
static member LessThan : System.Data.OracleClient.OracleBinary * System.Data.OracleClient.OracleBinary -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function LessThan (x As OracleBinary, y As OracleBinary) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleBinary

OracleBinary Struktura.An OracleBinary structure.

y
OracleBinary

OracleBinary Struktura.An OracleBinary structure.

Zwraca

FalseTo OracleBoolean oznacza True , że jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze niż drugie wystąpienie, w przeciwnym razie.An OracleBoolean that is True if the first instance is less than the second instance, otherwise False. Jeśli jedno z OracleBinary wystąpień ma wartość null, jest to OracleBoolean Value. NullIf either instance of OracleBinary is null, the Value of the OracleBoolean will be Null.

Dotyczy