OracleBinary.NotEquals(OracleBinary, OracleBinary) Metoda

Definicja

Porównuje OracleBinary dwie struktury, aby określić, czy nie są równe.Compares two OracleBinary structures to determine if they are not equal.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean NotEquals(System::Data::OracleClient::OracleBinary x, System::Data::OracleClient::OracleBinary y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean NotEquals (System.Data.OracleClient.OracleBinary x, System.Data.OracleClient.OracleBinary y);
static member NotEquals : System.Data.OracleClient.OracleBinary * System.Data.OracleClient.OracleBinary -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function NotEquals (x As OracleBinary, y As OracleBinary) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleBinary

OracleBinary Struktura.An OracleBinary structure.

y
OracleBinary

OracleBinary Struktura.An OracleBinary structure.

Zwraca

Jest to True Jeśli dwa wystąpienia nie są równe lub False Jeśli dwa wystąpienia są równe. OracleBooleanAn OracleBoolean that is True if the two instances are not equal or False if the two instances are equal. Jeśli jedno z OracleBinary wystąpień ma wartość null, jest to OracleBoolean Value. NullIf either instance of OracleBinary is null, the Value of the OracleBoolean will be Null.

Dotyczy