OracleBinary.Equality(OracleBinary, OracleBinary) Operator

Definicja

Porównuje OracleBinary dwie struktury, aby określić, czy są równe.Compares two OracleBinary structures to determine if they are equal.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator ==(System::Data::OracleClient::OracleBinary x, System::Data::OracleClient::OracleBinary y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator == (System.Data.OracleClient.OracleBinary x, System.Data.OracleClient.OracleBinary y);
static member ( = ) : System.Data.OracleClient.OracleBinary * System.Data.OracleClient.OracleBinary -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator == (x As OracleBinary, y As OracleBinary) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleBinary

OracleBinary Obiekt.An OracleBinary object.

y
OracleBinary

OracleBinary Obiekt.An OracleBinary object.

Zwraca

Jest to True Jeśli dwa wystąpienia są równe lub False Jeśli dwa wystąpienia nie są równe. OracleBooleanAn OracleBoolean that is True if the two instances are equal or False if the two instances are not equal. Jeśli jedno z OracleBinary wystąpień ma wartość null, jest to OracleBoolean Value. NullIf either instance of OracleBinary is null, the Value of the OracleBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora toOracleBinary.Equals(Object)The equivalent method for this operator is OracleBinary.Equals(Object)

Dotyczy