OracleBinary.Implicit(Byte[] to OracleBinary) Operator

Definicja

Konwertuje tablicę bajtów na OracleBinary strukturę.Converts an array of bytes to an OracleBinary structure.

public:
 static operator System::Data::OracleClient::OracleBinary(cli::array <System::Byte> ^ b);
public static implicit operator System.Data.OracleClient.OracleBinary (byte[] b);
static member op_Implicit : byte[] -> System.Data.OracleClient.OracleBinary
Public Shared Widening Operator CType (b As Byte()) As OracleBinary

Parametry

b
Byte[]

Tablica bajtów do przekonwertowania.The array of bytes to be converted.

Zwraca

OracleBinary Struktura, która reprezentuje przekonwertowaną tablicę bajtów.An OracleBinary structure that represents the converted array of bytes.

Dotyczy