OracleBinary.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość OracleBinary struktury.Gets the value of the OracleBinary structure. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property cli::array <System::Byte> ^ Value { cli::array <System::Byte> ^ get(); };
public byte[] Value { get; }
member this.Value : byte[]
Public ReadOnly Property Value As Byte()

Wartość właściwości

Byte[]

Wartość OracleBinary struktury.The value of the OracleBinary structure.

Uwagi

Aby uniknąć ponoszenia OracleNullValueExceptionelementu, zawsze IsNull sprawdzaj właściwość przed odczytaniem Value właściwości.To avoid raising an OracleNullValueException, always check the IsNull property before reading the Value property.

Dotyczy