OracleBoolean.CompareTo(Object) Metoda

Definicja

Porównuje OracleBoolean tę strukturę z określonym obiektem i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this OracleBoolean structure to a specified object and returns an indication of their relative values.

public:
 virtual int CompareTo(System::Object ^ obj);
public int CompareTo (object obj);
abstract member CompareTo : obj -> int
override this.CompareTo : obj -> int
Public Function CompareTo (obj As Object) As Integer

Parametry

obj
Object

Obiekt do porównania lub odwołanie o wartości null (Nothing w Visual Basic).An object to compare, or a null reference (Nothing in Visual Basic).

Zwraca

Liczba ze znakiem wskazująca wartości względne wystąpienia i wartości.A signed number indicating the relative values of the instance and value.

WartośćValue OpisDescription
Ujemna liczba całkowitaA negative integer To wystąpienie jest mniejsze niż value.This instance is less than value.
ZeroZero To wystąpienie jest równe value.This instance is equal to value.
Dodatnia liczba całkowitaA positive integer To wystąpienie jest większe niż value.This instance is greater than value. —lub—-or- valuejest odwołaniem o wartościNothing null (w Visual Basic).value is a null reference (Nothing in Visual Basic).

Implementuje

Uwagi

Każde wystąpienie OracleBoolean, niezależnie od jego wartości, jest uznawane za większe niż odwołanie o wartości nullNothing (w Visual Basic).Any instance of OracleBoolean, regardless of its value, is considered greater than a null reference (Nothing in Visual Basic).

Dotyczy