OracleBoolean.IsFalse Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy bieżąca Value wartość to False .

public:
 property bool IsFalse { bool get(); };
public bool IsFalse { get; }
member this.IsFalse : bool
Public ReadOnly Property IsFalse As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli Value jest False , w przeciwnym razie false .

Uwagi

Jeśli Value jest Null , ta właściwość nadal jest false .

Dotyczy

Zobacz też