OracleBoolean.IsNull Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy wartość OracleBoolean struktury jest równa null.Indicates whether or not the value of the OracleBoolean structure is null.

public:
 property bool IsNull { bool get(); };
public bool IsNull { get; }
member this.IsNull : bool
Public ReadOnly Property IsNull As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli wartość struktury ma wartość null, w przeciwnym razie false. **** OracleBooleantrue if the OracleBoolean value of the structure is Null, otherwise false.

Dotyczy

Zobacz też