OracleBoolean.IsTrue Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy bieżąca Value wartość to True .

public:
 property bool IsTrue { bool get(); };
public bool IsTrue { get; }
member this.IsTrue : bool
Public ReadOnly Property IsTrue As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli Value jest true ; w przeciwnym razie, false .

Uwagi

Jeśli Value jest Null , ta właściwość nadal jest false .

Dotyczy

Zobacz też