OracleBoolean.IsTrue Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy bieżąca Value wartość Trueto.Indicates whether the current Value is True.

public:
 property bool IsTrue { bool get(); };
public bool IsTrue { get; }
member this.IsTrue : bool
Public ReadOnly Property IsTrue As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli Value falsejest true; w przeciwnym razie,.true if Value is true; otherwise, false.

Uwagi

Value Jeśli jest Null, ta właściwość nadal jest false.If the Value is Null, this property still is false.

Dotyczy

Zobacz też