OracleBoolean.NotEquals(OracleBoolean, OracleBoolean) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia OracleBoolean , aby określić, czy nie są równe.Compares two instances of OracleBoolean to determine if they are not equal.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean NotEquals(System::Data::OracleClient::OracleBoolean x, System::Data::OracleClient::OracleBoolean y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean NotEquals (System.Data.OracleClient.OracleBoolean x, System.Data.OracleClient.OracleBoolean y);
static member NotEquals : System.Data.OracleClient.OracleBoolean * System.Data.OracleClient.OracleBoolean -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function NotEquals (x As OracleBoolean, y As OracleBoolean) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleBoolean

OracleBoolean Struktura.An OracleBoolean structure.

y
OracleBoolean

OracleBoolean Struktura.An OracleBoolean structure.

Zwraca

Jest to True Jeśli dwa wystąpienia nie są równe lub False Jeśli dwa wystąpienia są równe. OracleBooleanAn OracleBoolean that is True if the two instances are not equal or False if the two instances are equal. Jeśli jedno z OracleBoolean wystąpień ma wartość null Value , OracleBoolean jest Nullto.If either instance of OracleBoolean is null, the Value of the OracleBoolean is Null.

Dotyczy