OracleBoolean.Null Pole

Definicja

Reprezentuje wartość null, która może być przypisana do Value właściwości wystąpienia OracleBoolean struktury.Represents a null value that can be assigned to the Value property of an instance of the OracleBoolean structure.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleBoolean Null;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleBoolean Null;
 staticval mutable Null : System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared ReadOnly Null As OracleBoolean 

Wartość pola

Uwagi

Null Pole jest stałą struktury. OracleBooleanThe Null field is an OracleBoolean structure constant.

Dotyczy

Zobacz też