OracleBoolean.True(OracleBoolean) Operator

Definicja

Służy do przetestowania Value OracleBoolean w celu ustalenia, czy jest spełniony.Used to test the Value of the OracleBoolean to determine whether it is true.

public:
 static bool operator true(System::Data::OracleClient::OracleBoolean x);
public static bool operator true (System.Data.OracleClient.OracleBoolean x);
static member op_True : System.Data.OracleClient.OracleBoolean -> bool
Public Shared Operator IsTrue (x As OracleBoolean) As Boolean

Parametry

x
OracleBoolean

Struktura OracleBoolean , która ma zostać przetestowana.The OracleBoolean structure to be tested.

Zwraca

Boolean

trueJeśli podany parametr OracleBoolean ma wartość true; w falseprzeciwnym razie.true if the supplied parameter OracleBoolean is true; otherwise false.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora toOracleBoolean.IsTrueThe equivalent method for this operator is OracleBoolean.IsTrue

Dotyczy