OracleBoolean.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość OracleBoolean struktury.Gets the OracleBoolean structure's value. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property bool Value { bool get(); };
public bool Value { get; }
member this.Value : bool
Public ReadOnly Property Value As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueOracleBoolean jeśli jest True; w przeciwnym falserazie.true if the OracleBoolean is True; otherwise false.

Dotyczy

Zobacz też