OracleBoolean.Value Właściwość

Definicja

Pobiera OracleBoolean wartość struktury. Ta właściwość jest tylko do odczytu.

public:
 property bool Value { bool get(); };
public bool Value { get; }
member this.Value : bool
Public ReadOnly Property Value As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli OracleBoolean jest True ; w przeciwnym razie false .

Dotyczy

Zobacz też