OracleDataReader.GetOracleBinary(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako obiekt OracleBinary.Gets the value of the specified column as an OracleBinary object.

public:
 System::Data::OracleClient::OracleBinary GetOracleBinary(int i);
public System.Data.OracleClient.OracleBinary GetOracleBinary (int i);
member this.GetOracleBinary : int -> System.Data.OracleClient.OracleBinary
Public Function GetOracleBinary (i As Integer) As OracleBinary

Parametry

i
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Wartość określonej kolumny jako obiektu OracleBinary.The value of the specified column as an OracleBinary object.

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Uwagi

Przed wywołaniem tej metody Wywołaj IsDBNull, aby sprawdzić, czy wartości null zostały wyszukane.Call IsDBNull to check for null values before calling this method.

Dotyczy