OracleDataReader.GetOracleMonthSpan(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako OracleMonthSpan obiekt.Gets the value of the specified column as an OracleMonthSpan object.

public:
 System::Data::OracleClient::OracleMonthSpan GetOracleMonthSpan(int i);
public System.Data.OracleClient.OracleMonthSpan GetOracleMonthSpan (int i);
member this.GetOracleMonthSpan : int -> System.Data.OracleClient.OracleMonthSpan
Public Function GetOracleMonthSpan (i As Integer) As OracleMonthSpan

Parametry

i
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

OracleMonthSpan

Wartość określonej kolumny jako OracleMonthSpan obiekt.The value of the specified column as an OracleMonthSpan object.

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Uwagi

IsDBNullPrzed wywołaniem tej metody Wywołaj sprawdzenie pod kątem wartości null.Call IsDBNull to check for null values before calling this method.

Dotyczy