OracleDataReader.GetOracleString(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako obiekt OracleString.Gets the value of the specified column as an OracleString object.

public:
 System::Data::OracleClient::OracleString GetOracleString(int i);
public System.Data.OracleClient.OracleString GetOracleString (int i);
member this.GetOracleString : int -> System.Data.OracleClient.OracleString
Public Function GetOracleString (i As Integer) As OracleString

Parametry

i
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Wartość określonej kolumny jako obiektu OracleString.The value of the specified column as an OracleString object.

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Uwagi

Przed wywołaniem tej metody Wywołaj IsDBNull, aby sprawdzić, czy wartości null zostały wyszukane.Call IsDBNull to check for null values before calling this method.

Dotyczy