OracleException.Code Właściwość

Definicja

Pobiera część kodu błędu jako liczbę całkowitą.Gets the code portion of the error as an integer.

public:
 property int Code { int get(); };
public int Code { get; }
member this.Code : int
Public ReadOnly Property Code As Integer

Wartość właściwości

Część kodu błędu jako liczba całkowita.The code portion of the error as an integer.

Dotyczy