OracleInfoMessageEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać InfoMessage zdarzenie OracleConnection .Represents the method that will handle the InfoMessage event of an OracleConnection.

public delegate void OracleInfoMessageEventHandler(System::Object ^ sender, OracleInfoMessageEventArgs ^ e);
public delegate void OracleInfoMessageEventHandler(object sender, OracleInfoMessageEventArgs e);
type OracleInfoMessageEventHandler = delegate of obj * OracleInfoMessageEventArgs -> unit
Public Delegate Sub OracleInfoMessageEventHandler(sender As Object, e As OracleInfoMessageEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
OracleInfoMessageEventArgs

OracleInfoMessageEventArgsObiekt, który zawiera dane zdarzenia.An OracleInfoMessageEventArgs object that contains the event data.

Dziedziczenie
OracleInfoMessageEventHandler

Uwagi

Podczas tworzenia OracleInfoMessageEventArgs delegata należy określić metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.When you create an OracleInfoMessageEventArgs delegate, you identify the method that will handle the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów obsługi zdarzeń, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy