OracleLob.CanSeek Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy można wykonywać operacje wyszukiwania do przodu i do tyłu.Gets a value indicating whether forward and backward seek operations can be performed.

public:
 virtual property bool CanSeek { bool get(); };
public override bool CanSeek { get; }
member this.CanSeek : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanSeek As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

falseJeśli LOB jest zamknięte lub usunięte, w przeciwnym razie true .false if a LOB is closed or disposed, otherwise true. Zawsze true dla programu Null .Always true for Null.

Dotyczy