OracleLob.Clone Metoda

Definicja

Tworzy nowy OracleLob obiekt, który odwołuje się do tego samego programu Oracle LOB co oryginalny OracleLob obiekt.Creates a new OracleLob object that references the same Oracle LOB as the original OracleLob object.

public:
 virtual System::Object ^ Clone();
public object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
override this.Clone : unit -> obj
Public Function Clone () As Object

Zwraca

Object

Nowy OracleLob obiekt, który odwołuje się do tego samego elementu Oracle LOB co oryginalny OracleLob obiekt.A new OracleLob object that references the same Oracle LOB as the original OracleLob object.

Implementuje

Wyjątki

Połączenie jest zamknięte.The connection is closed.

Obiekt został zamknięty lub usunięty.The object was closed or disposed.

Uwagi

Właściwości nowego OracleLob obiektu początkowo mają takie same wartości jak w przypadku oryginalnego obiektu.The properties of the new OracleLob object initially have the same values as those of the original object. Jednak po zakończeniu Clone , każdy OracleLob obiekt jest niezależny od drugiego.However, after the Clone is complete, each OracleLob object is independent from the other. Na przykład zmiana wartości Position właściwości w oryginalnym OracleLob nie powoduje zmiany wartości Position kopii.For example, changing the value of the Position property on the original OracleLob does not change the value of Position on the copy.

Dotyczy