OracleLob.IsBatched Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy aplikacja nazywa BeginBatch() metodę.Gets a value indicating whether an application called the BeginBatch() method.

public:
 property bool IsBatched { bool get(); };
public bool IsBatched { get; }
member this.IsBatched : bool
Public ReadOnly Property IsBatched As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli aplikacja wywołała BeginBatch() metodę, w przeciwnym razie false .true if application called the BeginBatch() method, otherwise false.

Wyjątki

Wystąpił błąd programu Oracle.An Oracle error has occurred.

Uwagi

W przypadku korzystania z serwera Oracle 8.0.5 jest generowany wyjątek "ORA-00600: wewnętrzny kod błędu".When using an Oracle 8.0.5 server, an Oracle "ORA-00600: internal error code" exception is thrown.

Dotyczy