OracleLob.Position Właściwość

Definicja

Pobiera bieżącą pozycję odczytu w OracleLob strumieniu.Gets the current read position in the OracleLob stream.

public:
 virtual property long Position { long get(); void set(long value); };
public override long Position { get; set; }
member this.Position : int64 with get, set
Public Overrides Property Position As Long

Wartość właściwości

Int64

Bieżąca pozycja w OracleLob strumieniu.The current position within the OracleLob stream.

Wyjątki

Połączenie jest zamknięte.The connection is closed.

Obiekt został zamknięty lub usunięty.The object was closed or disposed.

Uwagi

Strumień musi obsługiwać wyszukiwanie w celu pobrania lub ustawienia pozycji.The stream must support seeking to get or set the position. Użyj CanSeek właściwości, aby określić, czy strumień obsługuje wyszukiwanie.Use the CanSeek property to determine whether the stream supports seeking.

Wyszukiwanie w dowolnej lokalizacji poza długością strumienia jest obsługiwane.Seeking to any location beyond the length of the stream is supported. Wyszukiwanie w pozycji nieparzystej CLOB i NCLOB typów danych jest również obsługiwane.Seeking to an odd position for CLOB and NCLOB data types is also supported. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Uwagi Read właściwości.For more information, see the Remarks section of the Read property.

PositionWłaściwość nie śledzi liczby bajtów ze strumienia, który został zużyty, pominięty lub oba te elementy.The Position property does not keep track of the number of bytes from the stream that have been consumed, skipped, or both.

Dotyczy