OracleNumber.Zero Pole

Definicja

Zwraca wartość 0.Returns the value 0.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleNumber Zero;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleNumber Zero;
 staticval mutable Zero : System.Data.OracleClient.OracleNumber
Public Shared ReadOnly Zero As OracleNumber 

Wartość pola

OracleNumber

Uwagi

Zerojest przydatne do wykonywania obliczeń lub jako wartość parametru.Zero is useful for performing calculations or as a parameter value.

Dotyczy