OracleParameter.IsNullable Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy parametr akceptuje wartości null.Gets or sets a value that indicates whether the parameter accepts null values.

public:
 property bool IsNullable { bool get(); void set(bool value); };
public:
 virtual property bool IsNullable { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsNullable { get; set; }
public override bool IsNullable { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsNullable : bool with get, set
member this.IsNullable : bool with get, set
Public Property IsNullable As Boolean
Public Overrides Property IsNullable As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli wartości null są akceptowane, w przeciwnym razie false .true if null values are accepted, otherwise false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład tworzy OracleParameter i ustawia niektóre właściwości.The following example creates a OracleParameter and sets some of its properties.

Public Sub CreateOracleParameter() 
  Dim parameter As New OracleParameter("DName", OracleType.VarChar, 14) 
  parameter.IsNullable = True 
  parameter.Direction = ParameterDirection.Output 
End Sub 
public void CreateOracleParameter()  
{ 
  OracleParameter parameter = new OracleParameter("DName", OracleType.VarChar, 14); 
  parameter.IsNullable = true; 
  parameter.Direction = ParameterDirection.Output; 
} 

Uwagi

Wartości null są obsługiwane za pomocą DBNull klasy.Null values are handled using the DBNull class.

Dotyczy