OracleParameterCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację przez OracleParameterCollection .Returns an enumerator that iterates through the OracleParameterCollection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public:
 override System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
public override System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator
Public Overrides Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Obiekt IEnumerator, który może być używany do iterowania po kolekcji.An IEnumerator that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Uwagi

Uwidacznia GetEnumerator metodę, która obsługuje prostą iterację w kolekcji przez dostawcę danych .NET Framework.Exposes the GetEnumerator method which supports a simple iteration over a collection by a .NET Framework data provider.

Dotyczy