OracleParameterCollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy OracleParameterCollection jest synchronizowana.Gets a value that indicates whether the OracleParameterCollection is synchronized.

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public:
 virtual property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
public override bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean
Public Overrides ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zwraca true czy OracleParameterCollection jest zsynchronizowany, false w przeciwnym razie.Returns true if the OracleParameterCollection is synchronized, false otherwise.

Implementuje

Dotyczy