OraclePermission.AllowBlankPassword Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy jest dozwolone puste hasło.Gets a value indicating whether a blank password is allowed.

public:
 property bool AllowBlankPassword { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowBlankPassword { get; set; }
member this.AllowBlankPassword : bool with get, set
Public Property AllowBlankPassword As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli jest dozwolone puste hasło, w przeciwnym razie false .true if a blank password is allowed, otherwise false.

Uwagi

PermissionStateWyliczenie ma pierwszeństwo przed AllowBlankPassword właściwością.The PermissionState enumeration takes precedence over the AllowBlankPassword property. W związku z tym, jeśli ustawisz AllowBlankPassword wartość false, należy również ustawić opcję, aby PermissionState None uniemożliwić użytkownikowi nawiązywanie połączenia przy użyciu pustego hasła.Therefore, if you set AllowBlankPassword to false, you must also set PermissionState to None to prevent a user from making a connection using a blank password.

Dotyczy