OraclePermission.Intersect(IPermission) Metoda

Definicja

W przypadku wdrożenia przez klasę pochodną program tworzy i zwraca uprawnienie, które jest częścią wspólną bieżącego uprawnienia i określonego uprawnienia.When implemented by a derived class, creates and returns a permission that is the intersection of the current permission and the specified permission.

public:
 override System::Security::IPermission ^ Intersect(System::Security::IPermission ^ target);
public override System.Security.IPermission Intersect (System.Security.IPermission target);
override this.Intersect : System.Security.IPermission -> System.Security.IPermission
Public Overrides Function Intersect (target As IPermission) As IPermission

Parametry

target
IPermission

Uprawnienie do przecięcia z bieżącym uprawnieniem.A permission to intersect with the current permission. Musi być tego samego typu co bieżące uprawnienie.It must be of the same type as the current permission.

Zwraca

IPermission

Nowe uprawnienie, które reprezentuje część wspólną bieżącego uprawnienia i określonego uprawnienia.A new permission that represents the intersection of the current permission and the specified permission. To nowe uprawnienie jest null , jeśli część wspólna jest pusta.This new permission is null if the intersection is empty.

Dotyczy

Zobacz też