OraclePermission.IsSubsetOf(IPermission) Metoda

Definicja

W przypadku implementacji przez klasę pochodną określa, czy bieżące uprawnienie jest podzbiorem określonego uprawnienia.When implemented by a derived class, determines whether the current permission is a subset of the specified permission.

public:
 override bool IsSubsetOf(System::Security::IPermission ^ target);
public override bool IsSubsetOf (System.Security.IPermission target);
override this.IsSubsetOf : System.Security.IPermission -> bool
Public Overrides Function IsSubsetOf (target As IPermission) As Boolean

Parametry

target
IPermission

Uprawnienie, które ma zostać przetestowane dla relacji podzbioru.A permission that is to be tested for the subset relationship. To uprawnienie musi być tego samego typu co bieżące uprawnienie.This permission must be of the same type as the current permission.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżące uprawnienie jest podzbiorem określonego uprawnienia; w przeciwnym razie false .true if the current permission is a subset of the specified permission; otherwise, false.

Dotyczy

Zobacz też