OracleString.CompareTo(Object) Metoda

Definicja

Porównuje to wystąpienie OracleString do podanego obiektu i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this instance of OracleString to the supplied object and returns an indication of their relative values.

public:
 virtual int CompareTo(System::Object ^ obj);
public int CompareTo (object obj);
abstract member CompareTo : obj -> int
override this.CompareTo : obj -> int
Public Function CompareTo (obj As Object) As Integer

Parametry

obj
Object

Obiekt do porównania.The object to be compared.

Zwraca

Liczba ze znakiem wskazująca wartości względne wystąpienia i obiektu.A signed number indicating the relative values of the instance and the object.

Wartość zwracanaReturn Value WarunekCondition
Mniej niż zeroLess than zero To wystąpienie jest mniejsze niż obiekt.This instance is less than object.
ZeroZero To wystąpienie jest takie samo jak obiekt.This instance is the same as object.
Większe od zeraGreater than zero To wystąpienie jest większe niż obiektThis instance is greater than object —lub—-or- Obiekt jest odwołaniem null (Nothing)object is a null reference (Nothing)

Implementuje

Dotyczy