OracleString.IsNull Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy Value OracleString jest to Null.Indicates whether the Value of the OracleString is Null.

public:
 property bool IsNull { bool get(); };
public bool IsNull { get; }
member this.IsNull : bool
Public ReadOnly Property IsNull As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli Value falsejest Null, w przeciwnym razie.true if Value is Null, otherwise false.

Implementuje

Dotyczy