OracleString.Length Właściwość

Definicja

Pobiera długość ciągu, który jest przechowywany w tej OracleString strukturze.Gets the length of the string that is stored in this OracleString structure.

public:
 property int Length { int get(); };
public int Length { get; }
member this.Length : int
Public ReadOnly Property Length As Integer

Wartość właściwości

Długość przechowywanego ciągu.The length of the string that is stored.

Dotyczy