OracleTimeSpan.CompareTo(Object) Metoda

Definicja

Porównuje OracleTimeSpan tę strukturę z podanym obiektem i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this OracleTimeSpan structure to the supplied object and returns an indication of their relative values.

public:
 virtual int CompareTo(System::Object ^ obj);
public int CompareTo (object obj);
abstract member CompareTo : obj -> int
override this.CompareTo : obj -> int
Public Function CompareTo (obj As Object) As Integer

Parametry

obj
Object

Obiekt do porównania.The object to be compared.

Zwraca

Liczba ze znakiem wskazująca wartości względne wystąpienia OracleTimeSpan struktury i obiektu.A signed number indicating the relative values of the instance of the OracleTimeSpan structure and the object.

Wartość zwracanaReturn Value WarunekCondition
Mniej niż zeroLess than zero To wystąpienie jest mniejsze niż obiekt.This instance is less than the object.
ZeroZero To wystąpienie jest takie samo jak obiekt.This instance is the same as the object.
Większe od zeraGreater than zero To wystąpienie jest większe niż obiekt lub obiekt jest odwołaniem o wartości null (Nothing w Visual Basic).This instance is greater than the object, or the object is a null reference (Nothing in Visual Basic).

Implementuje

Dotyczy