OracleTimeSpan.MaxValue Pole

Definicja

Reprezentuje maksymalną prawidłową wartość daty dla OracleTimeSpan struktury.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan MaxValue;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan MaxValue;
 staticval mutable MaxValue : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan
Public Shared ReadOnly MaxValue As OracleTimeSpan 

Wartość pola

OracleTimeSpan

Uwagi

Wartość to 10675199.02:48:05.4775807. Aby uzyskać wartość większą niż MaxValue , należy użyć instrukcji select TO_CHAR w bazie danych Oracle. Więcej informacji o zakresach obsługiwanych przez INTERVAL DAY TO SECOND Typ danych firmy Oracle 9i można znaleźć w dokumentacji programu Oracle.

Dotyczy