OracleTimeSpan.MaxValue Pole

Definicja

Reprezentuje maksymalną prawidłową wartość daty dla OracleTimeSpan struktury.Represents the maximum valid date value for an OracleTimeSpan structure.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan MaxValue;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan MaxValue;
 staticval mutable MaxValue : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan
Public Shared ReadOnly MaxValue As OracleTimeSpan 

Wartość pola

Uwagi

Wartość to 10675199.02:48:05.4775807.The value is 10675199.02:48:05.4775807. Aby uzyskać wartość większą niż MaxValue, należy użyć instrukcji Oracle SELECT TO_CHAR.To obtain a value greater than MaxValue, use the Oracle SELECT TO_CHAR statement. Więcej informacji o zakresach obsługiwanych przez typ danych firmy Oracle INTERVAL DAY TO SECOND 9i można znaleźć w dokumentacji programu Oracle.For more information about the ranges supported by the Oracle 9i INTERVAL DAY TO SECOND data type, see your Oracle documentation.

Dotyczy