OracleTimeSpan.Milliseconds Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę całych milisekund reprezentowane przez to wystąpienie.Gets the number of whole milliseconds represented by this instance.

public:
 property int Milliseconds { int get(); };
public int Milliseconds { get; }
member this.Milliseconds : int
Public ReadOnly Property Milliseconds As Integer

Wartość właściwości

Składnik milisekund tego wystąpienia jest z zakresu od 0 do 999.The millisecond component of this instance between 0 and 999.

Dotyczy