OracleTimeSpan.Minutes Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę całych minut reprezentowanej przez to wystąpienie.

public:
 property int Minutes { int get(); };
public int Minutes { get; }
member this.Minutes : int
Public ReadOnly Property Minutes As Integer

Wartość właściwości

Int32

Składnik minuty tego wystąpienia jest z zakresu od 0 do 59.

Dotyczy