OracleTimeSpan.MinValue Pole

Definicja

Przedstawia minimalną prawidłową wartość daty dla OracleTimeSpan struktury.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan MinValue;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan MinValue;
 staticval mutable MinValue : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan
Public Shared ReadOnly MinValue As OracleTimeSpan 

Wartość pola

OracleTimeSpan

Uwagi

Wartość to-10675199.02:48:05.4775808. Aby uzyskać wartość mniejszą niż MinValue , użyj instrukcji select TO_CHAR w bazie danych Oracle. Więcej informacji o zakresach obsługiwanych przez INTERVAL DAY TO SECOND Typ danych firmy Oracle 9i można znaleźć w dokumentacji programu Oracle.

Dotyczy