OracleTimeSpan.MinValue Pole

Definicja

Przedstawia minimalną prawidłową wartość daty dla OracleTimeSpan struktury.Represents the minimum valid date value for an OracleTimeSpan structure.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan MinValue;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan MinValue;
 staticval mutable MinValue : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan
Public Shared ReadOnly MinValue As OracleTimeSpan 

Wartość pola

Uwagi

Wartość to-10675199.02:48:05.4775808.The value is -10675199.02:48:05.4775808. Aby uzyskać wartość mniejszą niż MinValue, użyj instrukcji Oracle SELECT TO_CHAR.To obtain a value less than MinValue, use the Oracle SELECT TO_CHAR statement. Więcej informacji o zakresach obsługiwanych przez typ danych firmy Oracle INTERVAL DAY TO SECOND 9i można znaleźć w dokumentacji programu Oracle.For more information about the ranges supported by the Oracle 9i INTERVAL DAY TO SECOND data type, see your Oracle documentation.

Dotyczy