OracleTimeSpan.GreaterThanOrEqual(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia OracleTimeSpan , aby określić, czy pierwsze jest większe lub równe drugiemu.Compares two instances of OracleTimeSpan to determine whether the first is greater than or equal to the second.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator >=(System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan x, System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator >= (System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan x, System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan y);
static member ( >= ) : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan * System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator >= (x As OracleTimeSpan, y As OracleTimeSpan) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleTimeSpan

OracleTimeSpan Struktura.An OracleTimeSpan structure.

y
OracleTimeSpan

OracleTimeSpan Struktura.An OracleTimeSpan structure.

Zwraca

FalseTo OracleBoolean oznacza True , że jeśli pierwsze wystąpienie jest większe lub równe drugie wystąpienie, w przeciwnym razie.An OracleBoolean that is True if the first instance is greater than or equal to the second instance, otherwise False. Jeśli jedno z OracleTimeSpan wystąpień ma wartość null Value , OracleBoolean jest Nullto.If either instance of OracleTimeSpan is null, the Value of the OracleBoolean is Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora toOracleTimeSpan.GreaterThanOrEqual(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan)The equivalent method for this operator is OracleTimeSpan.GreaterThanOrEqual(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan)

Dotyczy