OracleTimeSpan.Parse(String) Metoda

Definicja

Konwertuje określoną String reprezentację daty i godziny na jej OracleTimeSpan odpowiednik.Converts the specified String representation of a date and time to its OracleTimeSpan equivalent.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan Parse(System::String ^ s);
public static System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan Parse (string s);
static member Parse : string -> System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan
Public Shared Function Parse (s As String) As OracleTimeSpan

Parametry

s
String

String Do analizy.The String to be parsed.

Zwraca

Struktura równa dacie i godzinie reprezentowanej przez określony String. OracleTimeSpanAn OracleTimeSpan structure equal to the date and time represented by the specified String.

Dotyczy