ParameterDirection Wyliczenie

Definicja

Określa typ parametru w zapytaniu względem DataSet .Specifies the type of a parameter within a query relative to the DataSet.

public enum class ParameterDirection
public enum ParameterDirection
type ParameterDirection = 
Public Enum ParameterDirection
Dziedziczenie
ParameterDirection

Pola

Input 1

Parametr jest parametrem wejściowym.The parameter is an input parameter.

InputOutput 3

Parametr ma możliwość wejścia i wyjścia.The parameter is capable of both input and output.

Output 2

Parametr jest parametrem wyjściowym.The parameter is an output parameter.

ReturnValue 6

Parametr reprezentuje wartość zwracaną z operacji, takiej jak procedura składowana, wbudowana funkcja lub funkcja zdefiniowana przez użytkownika.The parameter represents a return value from an operation such as a stored procedure, built-in function, or user-defined function.

Uwagi

ParameterDirectionWartości są używane przez właściwości kierunku parametru OleDbParameter i SqlParameter .The ParameterDirection values are used by the parameter direction properties of OleDbParameter and SqlParameter.

Dotyczy