DataServiceQueryException Klasa

Definicja

Wyjątek wskazujący, że wystąpił błąd podczas ładowania wartości właściwości z usługi danych.Exception that indicates an error occurred loading the property value from the data service.

public ref class DataServiceQueryException sealed : InvalidOperationException
[System.Serializable]
public sealed class DataServiceQueryException : InvalidOperationException
type DataServiceQueryException = class
    inherit InvalidOperationException
Public NotInheritable Class DataServiceQueryException
Inherits InvalidOperationException
Dziedziczenie
Atrybuty

Uwagi

Obiekt wywołujący powinien Response przeprowadzić inspekcję w celu uzyskania wyników wyjątku.The caller should inspect Response to get the exception results.

Konstruktory

DataServiceQueryException()

Inicjuje nowe wystąpienie DataServiceQueryException klasy z komunikatem dostarczonym przez system, który opisuje błąd.Initializes a new instance of the DataServiceQueryException class with a system-supplied message that describes the error.

DataServiceQueryException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie DataServiceQueryException klasy z określonym komunikatem opisującym błąd.Initializes a new instance of the DataServiceQueryException class with a specified message that describes the error.

DataServiceQueryException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataServiceQueryException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the DataServiceQueryException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

DataServiceQueryException(String, Exception, QueryOperationResponse)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataServiceQueryException klasy.Initializes a new instance of the DataServiceQueryException class.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera wystąpienie Exception, które spowodowało wyjątek bieżący.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Response

QueryOperationResponse Pobiera, który wskazuje wynik wyjątku.Gets the QueryOperationResponse that indicates the exception results.

Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca Exception, który jest główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo z informacjami o wyjątku.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy