UpdateOperations Wyliczenie

Definicja

Wyliczenie używane do określania operacji aktualizacji wykonanych na jednostce.An enumeration used to specify the update operations that were performed on an entity.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class UpdateOperations
[System.Flags]
public enum UpdateOperations
[<System.Flags>]
type UpdateOperations = 
Public Enum UpdateOperations
Dziedziczenie
UpdateOperations
Atrybuty

Pola

Add 1

Jednostka została dodana.The entity was added.

Change 2

Jednostka została zmodyfikowana.The entity was modified.

Delete 4

Jednostka została usunięta.The entity was deleted.

None 0

Nie wykonano żadnych operacji na zasobie.No operations were performed on the resource.

Uwagi

To Wyliczenie służy do określania, jakiego rodzaju zmiany zostały wykonane względem jednostek przed ich zapisaniem.This enumeration is used on interceptors to determine what kind of changes were performed on entities before they were saved.

Dotyczy