SqlCommand Klasa

Definicja

Reprezentuje instrukcję języka Transact-SQL lub procedurę przechowywaną do wykonania względem bazy danych SQL Server.Represents a Transact-SQL statement or stored procedure to execute against a SQL Server database. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class SqlCommand sealed : System::Data::Common::DbCommand, ICloneable, IDisposable
public sealed class SqlCommand : System.Data.Common.DbCommand, ICloneable, IDisposable
type SqlCommand = class
  inherit DbCommand
  interface IDbCommand
  interface ICloneable
  interface IDisposable
Public NotInheritable Class SqlCommand
Inherits DbCommand
Implements ICloneable, IDisposable
Dziedziczenie
SqlCommand
Dziedziczenie
Dziedziczenie
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład tworzy SqlConnection, SqlCommandi SqlDataReader.The following example creates a SqlConnection, a SqlCommand, and a SqlDataReader. Przykład odczytuje dane, zapisując je w konsoli programu.The example reads through the data, writing it to the console. Na koniec przykład zamyka SqlDataReader a następnie SqlConnection w miarę zamykania bloków kodu Using.Finally, the example closes the SqlDataReader and then the SqlConnection as it exits the Using code blocks.

private static void ReadOrderData(string connectionString)
{
  string queryString = 
    "SELECT OrderID, CustomerID FROM dbo.Orders;";
  using (SqlConnection connection = new SqlConnection(
        connectionString))
  {
    SqlCommand command = new SqlCommand(
      queryString, connection);
    connection.Open();
    using(SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
    {
      while (reader.Read())
      {
        Console.WriteLine(String.Format("{0}, {1}",
          reader[0], reader[1]));
      }
    }
  }
}
Public Sub ReadOrderData(ByVal connectionString As String)
  Dim queryString As String = _
    "SELECT OrderID, CustomerID FROM dbo.Orders;"
  Using connection As New SqlConnection(connectionString)
    Dim command As New SqlCommand(queryString, connection)
    connection.Open()
    Dim reader As SqlDataReader = command.ExecuteReader()
    Try
      While reader.Read()
        Console.WriteLine(String.Format("{0}, {1}", _
          reader(0), reader(1)))
      End While
    Finally
      ' Always call Close when done reading.
      reader.Close()
    End Try
  End Using
End Sub

Poniższy przykład pokazuje, jak tworzyć i wykonywać różne typy obiektów SqlCommand.The following sample shows how to create and execute different types of SqlCommand objects.

Najpierw należy utworzyć przykładową bazę danych, wykonując następujący skrypt:First you must create the sample database, by executing the following script:

USE [master] 
GO 
 
CREATE DATABASE [MySchool] 
GO 
 
USE [MySchool] 
GO 
 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE procedure [dbo].[CourseExtInfo] @CourseId int 
as 
select c.CourseID,c.Title,c.Credits,d.Name as DepartmentName 
from Course as c left outer join Department as d on c.DepartmentID=d.DepartmentID 
where c.CourseID=@CourseId 
 
GO 
 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
create procedure [dbo].[DepartmentInfo] @DepartmentId int,@CourseCount int output 
as 
select @CourseCount=Count(c.CourseID) 
from course as c 
where c.DepartmentID=@DepartmentId 
 
select d.DepartmentID,d.Name,d.Budget,d.StartDate,d.Administrator 
from Department as d 
where d.DepartmentID=@DepartmentId 
 
GO 
 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
Create PROCEDURE [dbo].[GetDepartmentsOfSpecifiedYear]  
@Year int,@BudgetSum money output 
AS 
BEGIN 
    SELECT @BudgetSum=SUM([Budget]) 
 FROM [MySchool].[dbo].[Department] 
 Where YEAR([StartDate])=@Year  
 
SELECT [DepartmentID] 
   ,[Name] 
   ,[Budget] 
   ,[StartDate] 
   ,[Administrator] 
 FROM [MySchool].[dbo].[Department] 
 Where YEAR([StartDate])=@Year 
 
END 
GO 
 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Course]([CourseID] [nvarchar](10) NOT NULL, 
[Year] [smallint] NOT NULL, 
[Title] [nvarchar](100) NOT NULL, 
[Credits] [int] NOT NULL, 
[DepartmentID] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Course] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
[CourseID] ASC, 
[Year] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Department]([DepartmentID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
[Name] [nvarchar](50) NOT NULL, 
[Budget] [money] NOT NULL, 
[StartDate] [datetime] NOT NULL, 
[Administrator] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Department] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
[DepartmentID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Person]([PersonID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
[LastName] [nvarchar](50) NOT NULL, 
[FirstName] [nvarchar](50) NOT NULL, 
[HireDate] [datetime] NULL, 
[EnrollmentDate] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_School.Student] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
[PersonID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[StudentGrade]([EnrollmentID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
[CourseID] [nvarchar](10) NOT NULL, 
[StudentID] [int] NOT NULL, 
[Grade] [decimal](3, 2) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_StudentGrade] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
[EnrollmentID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
create view [dbo].[EnglishCourse] 
as 
select c.CourseID,c.Title,c.Credits,c.DepartmentID 
from Course as c join Department as d on c.DepartmentID=d.DepartmentID 
where d.Name=N'English' 
 
GO 
INSERT [dbo].[Course] ([CourseID], [Year], [Title], [Credits], [DepartmentID]) VALUES (N'C1045', 2012, N'Calculus', 4, 7) 
INSERT [dbo].[Course] ([CourseID], [Year], [Title], [Credits], [DepartmentID]) VALUES (N'C1061', 2012, N'Physics', 4, 1) 
INSERT [dbo].[Course] ([CourseID], [Year], [Title], [Credits], [DepartmentID]) VALUES (N'C2021', 2012, N'Composition', 3, 2) 
INSERT [dbo].[Course] ([CourseID], [Year], [Title], [Credits], [DepartmentID]) VALUES (N'C2042', 2012, N'Literature', 4, 2) 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Department] ON  
 
INSERT [dbo].[Department] ([DepartmentID], [Name], [Budget], [StartDate], [Administrator]) VALUES (1, N'Engineering', 350000.0000, CAST(0x0000999C00000000 AS DateTime), 2) 
INSERT [dbo].[Department] ([DepartmentID], [Name], [Budget], [StartDate], [Administrator]) VALUES (2, N'English', 120000.0000, CAST(0x0000999C00000000 AS DateTime), 6) 
INSERT [dbo].[Department] ([DepartmentID], [Name], [Budget], [StartDate], [Administrator]) VALUES (4, N'Economics', 200000.0000, CAST(0x0000999C00000000 AS DateTime), 4) 
INSERT [dbo].[Department] ([DepartmentID], [Name], [Budget], [StartDate], [Administrator]) VALUES (7, N'Mathematics', 250024.0000, CAST(0x0000999C00000000 AS DateTime), 3) 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Department] OFF 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Person] ON  
 
INSERT [dbo].[Person] ([PersonID], [LastName], [FirstName], [HireDate], [EnrollmentDate]) VALUES (1, N'Hu', N'Nan', NULL, CAST(0x0000A0BF00000000 AS DateTime)) 
INSERT [dbo].[Person] ([PersonID], [LastName], [FirstName], [HireDate], [EnrollmentDate]) VALUES (2, N'Norman', N'Laura', NULL, CAST(0x0000A0BF00000000 AS DateTime)) 
INSERT [dbo].[Person] ([PersonID], [LastName], [FirstName], [HireDate], [EnrollmentDate]) VALUES (3, N'Olivotto', N'Nino', NULL, CAST(0x0000A0BF00000000 AS DateTime)) 
INSERT [dbo].[Person] ([PersonID], [LastName], [FirstName], [HireDate], [EnrollmentDate]) VALUES (4, N'Anand', N'Arturo', NULL, CAST(0x0000A0BF00000000 AS DateTime)) 
INSERT [dbo].[Person] ([PersonID], [LastName], [FirstName], [HireDate], [EnrollmentDate]) VALUES (5, N'Jai', N'Damien', NULL, CAST(0x0000A0BF00000000 AS DateTime)) 
INSERT [dbo].[Person] ([PersonID], [LastName], [FirstName], [HireDate], [EnrollmentDate]) VALUES (6, N'Holt', N'Roger', CAST(0x000097F100000000 AS DateTime), NULL) 
INSERT [dbo].[Person] ([PersonID], [LastName], [FirstName], [HireDate], [EnrollmentDate]) VALUES (7, N'Martin', N'Randall', CAST(0x00008B1A00000000 AS DateTime), NULL) 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Person] OFF 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[StudentGrade] ON  
 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (1, N'C1045', 1, CAST(3.50 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (2, N'C1045', 2, CAST(3.00 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (3, N'C1045', 3, CAST(2.50 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (4, N'C1045', 4, CAST(4.00 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (5, N'C1045', 5, CAST(3.50 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (6, N'C1061', 1, CAST(4.00 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (7, N'C1061', 3, CAST(3.50 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (8, N'C1061', 4, CAST(2.50 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (9, N'C1061', 5, CAST(1.50 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (10, N'C2021', 1, CAST(2.50 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (11, N'C2021', 2, CAST(3.50 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (12, N'C2021', 4, CAST(3.00 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (13, N'C2021', 5, CAST(3.00 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (14, N'C2042', 1, CAST(2.00 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (15, N'C2042', 2, CAST(3.50 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (16, N'C2042', 3, CAST(4.00 AS Decimal(3, 2))) 
INSERT [dbo].[StudentGrade] ([EnrollmentID], [CourseID], [StudentID], [Grade]) VALUES (17, N'C2042', 5, CAST(3.00 AS Decimal(3, 2))) 
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[StudentGrade] OFF 
ALTER TABLE [dbo].[Course] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Course_Department] FOREIGN KEY([DepartmentID]) 
REFERENCES [dbo].[Department] ([DepartmentID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Course] CHECK CONSTRAINT [FK_Course_Department] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[StudentGrade] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_StudentGrade_Student] FOREIGN KEY([StudentID]) 
REFERENCES [dbo].[Person] ([PersonID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[StudentGrade] CHECK CONSTRAINT [FK_StudentGrade_Student] 
GO 

Następnie Skompiluj i wykonaj następujące czynności:Next, compile and execute the following:

using System; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Threading.Tasks; 
 
class Program { 
 
  static class SqlHelper { 
   // Set the connection, command, and then execute the command with non query. 
   public static Int32 ExecuteNonQuery(String connectionString, String commandText, 
     CommandType commandType, params SqlParameter[] parameters) { 
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString)) { 
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(commandText, conn)) { 
        // There're three command types: StoredProcedure, Text, TableDirect. The TableDirect  
        // type is only for OLE DB.  
        cmd.CommandType = commandType; 
        cmd.Parameters.AddRange(parameters); 
 
        conn.Open(); 
        return cmd.ExecuteNonQuery(); 
      } 
     } 
   } 
 
   // Set the connection, command, and then execute the command and only return one value. 
   public static Object ExecuteScalar(String connectionString, String commandText, 
     CommandType commandType, params SqlParameter[] parameters) { 
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString)) { 
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(commandText, conn)) { 
        cmd.CommandType = commandType; 
        cmd.Parameters.AddRange(parameters); 
 
        conn.Open(); 
        return cmd.ExecuteScalar(); 
      } 
     } 
   } 
 
   // Set the connection, command, and then execute the command with query and return the reader. 
   public static SqlDataReader ExecuteReader(String connectionString, String commandText, 
     CommandType commandType, params SqlParameter[] parameters) { 
     SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString); 
 
     using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(commandText, conn)) { 
      cmd.CommandType = commandType; 
      cmd.Parameters.AddRange(parameters); 
 
      conn.Open(); 
      // When using CommandBehavior.CloseConnection, the connection will be closed when the  
      // IDataReader is closed. 
      SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 
 
      return reader; 
     } 
   } 
  } 
 
  static void Main(string[] args) { 
   String connectionString = "Data Source=(local);Initial Catalog=MySchool;Integrated Security=True;Asynchronous Processing=true;"; 
 
   CountCourses(connectionString, 2012); 
   Console.WriteLine(); 
 
   Console.WriteLine("Following result is the departments that started from 2007:"); 
   GetDepartments(connectionString, 2007); 
   Console.WriteLine(); 
 
   Console.WriteLine("Add the credits when the credits of course is lower than 4."); 
   AddCredits(connectionString, 4); 
   Console.WriteLine(); 
 
   Console.WriteLine("Please press any key to exit..."); 
   Console.ReadKey(); 
  } 
 
  static void CountCourses(String connectionString, Int32 year) { 
   String commandText = "Select Count([CourseID]) FROM [MySchool].[dbo].[Course] Where Year=@Year"; 
   SqlParameter parameterYear = new SqlParameter("@Year", SqlDbType.Int); 
   parameterYear.Value = year; 
 
   Object oValue = SqlHelper.ExecuteScalar(connectionString, commandText, CommandType.Text, parameterYear); 
   Int32 count; 
   if (Int32.TryParse(oValue.ToString(), out count)) 
     Console.WriteLine("There {0} {1} course{2} in {3}.", count > 1 ? "are" : "is", count, count > 1 ? "s" : null, year); 
  } 
 
  // Display the Departments that start from the specified year. 
  static void GetDepartments(String connectionString, Int32 year) { 
   String commandText = "dbo.GetDepartmentsOfSpecifiedYear"; 
 
   // Specify the year of StartDate 
   SqlParameter parameterYear = new SqlParameter("@Year", SqlDbType.Int); 
   parameterYear.Value = year; 
 
   // When the direction of parameter is set as Output, you can get the value after  
   // executing the command. 
   SqlParameter parameterBudget = new SqlParameter("@BudgetSum", SqlDbType.Money); 
   parameterBudget.Direction = ParameterDirection.Output; 
 
   using (SqlDataReader reader = SqlHelper.ExecuteReader(connectionString, commandText, 
     CommandType.StoredProcedure, parameterYear, parameterBudget)) { 
     Console.WriteLine("{0,-20}{1,-20}{2,-20}{3,-20}", "Name", "Budget", "StartDate", 
       "Administrator"); 
     while (reader.Read()) { 
      Console.WriteLine("{0,-20}{1,-20:C}{2,-20:d}{3,-20}", reader["Name"], 
        reader["Budget"], reader["StartDate"], reader["Administrator"]); 
     } 
   } 
   Console.WriteLine("{0,-20}{1,-20:C}", "Sum:", parameterBudget.Value); 
  } 
 
  // If credits of course is lower than the certain value, the method will add the credits. 
  static void AddCredits(String connectionString, Int32 creditsLow) { 
   String commandText = "Update [MySchool].[dbo].[Course] Set Credits=Credits+1 Where Credits<@Credits"; 
 
   SqlParameter parameterCredits = new SqlParameter("@Credits", creditsLow); 
 
   Int32 rows = SqlHelper.ExecuteNonQuery(connectionString, commandText, CommandType.Text, parameterCredits); 
 
   Console.WriteLine("{0} row{1} {2} updated.", rows, rows > 1 ? "s" : null, rows > 1 ? "are" : "is"); 
  } 
} 

Uwagi

Po utworzeniu wystąpienia SqlCommand właściwości do odczytu/zapisu są ustawiane na wartości początkowe.When an instance of SqlCommand is created, the read/write properties are set to their initial values. Aby uzyskać listę tych wartości, zobacz Konstruktor SqlCommand.For a list of these values, see the SqlCommand constructor.

SqlCommand funkcje do wykonywania poleceń w SQL Server bazie danych:SqlCommand features the following methods for executing commands at a SQL Server database:

ElementItem OpisDescription
BeginExecuteNonQuery Inicjuje asynchroniczne wykonywanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej opisanej w tym SqlCommand, zazwyczaj wykonując polecenia, takie jak INSERT, DELETE, UPDATE i SET.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand, generally executing commands such as INSERT, DELETE, UPDATE, and SET statements. Każde wywołanie BeginExecuteNonQuery musi być sparowane z wywołaniem EndExecuteNonQuery, które kończy operację, zazwyczaj w osobnym wątku.Each call to BeginExecuteNonQuery must be paired with a call to EndExecuteNonQuery which finishes the operation, typically on a separate thread.
BeginExecuteReader Inicjuje asynchroniczne wykonywanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej opisanej w tym SqlCommand i pobiera jeden lub więcej zestawów wyników z serwera.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand and retrieves one or more results sets from the server. Każde wywołanie BeginExecuteReader musi być sparowane z wywołaniem EndExecuteReader, które kończy operację, zazwyczaj w osobnym wątku.Each call to BeginExecuteReader must be paired with a call to EndExecuteReader which finishes the operation, typically on a separate thread.
BeginExecuteXmlReader Inicjuje asynchroniczne wykonanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej opisanej w tym SqlCommand.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand. Każde wywołanie BeginExecuteXmlReader musi być sparowane z wywołaniem EndExecuteXmlReader, które kończy operację, zazwyczaj w oddzielnym wątku i zwraca obiekt XmlReader.Each call to BeginExecuteXmlReader must be paired with a call to EndExecuteXmlReader, which finishes the operation, typically on a separate thread, and returns an XmlReader object.
ExecuteReader Wykonuje polecenia, które zwracają wiersze.Executes commands that return rows. W celu zwiększenia wydajności ExecuteReader wywołuje polecenia za pomocą procedury składowanej w systemie sp_executesql Transact-SQL.For increased performance, ExecuteReader invokes commands using the Transact-SQL sp_executesql system stored procedure. W związku z tym ExecuteReader może nie mieć efektu, który ma być używany do wykonywania poleceń takich jak instrukcje SET języka Transact-SQL.Therefore, ExecuteReader might not have the effect that you want if used to execute commands such as Transact-SQL SET statements.
ExecuteNonQuery Wykonuje polecenia, takie jak Transact-SQL INSERT, DELETE, UPDATE i SET.Executes commands such as Transact-SQL INSERT, DELETE, UPDATE, and SET statements.
ExecuteScalar Pobiera pojedynczą wartość (na przykład wartość zagregowaną) z bazy danych.Retrieves a single value (for example, an aggregate value) from a database.
ExecuteXmlReader Wysyła CommandText do Connection i kompiluje obiekt XmlReader.Sends the CommandText to the Connection and builds an XmlReader object.

Możesz zresetować Właściwość CommandText i ponownie użyć obiektu SqlCommand.You can reset the CommandText property and reuse the SqlCommand object. Należy jednak zamknąć SqlDataReader, aby można było wykonać nowe lub poprzednie polecenie.However, you must close the SqlDataReader before you can execute a new or previous command.

Jeśli SqlException jest generowana przez metodę wykonującą SqlCommand, SqlConnection pozostaje otwarta, gdy poziom ważności wynosi 19 lub mniej.If a SqlException is generated by the method executing a SqlCommand, the SqlConnection remains open when the severity level is 19 or less. Gdy poziom ważności wynosi 20 lub więcej, serwer zazwyczaj zamyka SqlConnection.When the severity level is 20 or greater, the server ordinarily closes the SqlConnection. Użytkownik może jednak ponownie otworzyć połączenie i kontynuować pracę.However, the user can reopen the connection and continue.

Uwaga

Pustego, nazywane również numerem porządkowym, nie są obsługiwane przez Dostawca danych .NET Framework dla SQL Server.Nameless, also called ordinal, parameters are not supported by the .NET Framework Data Provider for SQL Server.

Konstruktory

SqlCommand()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SqlCommand klasy.Initializes a new instance of the SqlCommand class.

SqlCommand(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SqlCommand z tekstem zapytania.Initializes a new instance of the SqlCommand class with the text of the query.

SqlCommand(String, SqlConnection)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SqlCommand z tekstem zapytania i SqlConnection.Initializes a new instance of the SqlCommand class with the text of the query and a SqlConnection.

SqlCommand(String, SqlConnection, SqlTransaction)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SqlCommand z tekstem zapytania, SqlConnectioni SqlTransaction.Initializes a new instance of the SqlCommand class with the text of the query, a SqlConnection, and the SqlTransaction.

SqlCommand(String, SqlConnection, SqlTransaction, SqlCommandColumnEncryptionSetting)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SqlCommand z określonym ustawieniem tekst polecenia, połączenie, transakcja i szyfrowanie.Initializes a new instance of the SqlCommand class with specified command text, connection, transaction, and encryption setting.

Właściwości

CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.Gets a value indicating whether the component can raise an event.

(Odziedziczone po Component)
ColumnEncryptionSetting

Pobiera lub ustawia ustawienie szyfrowania kolumn dla tego polecenia.Gets or sets the column encryption setting for this command.

CommandText

Pobiera lub ustawia instrukcję języka Transact-SQL, nazwę tabeli lub procedurę przechowywaną do wykonania w źródle danych.Gets or sets the Transact-SQL statement, table name or stored procedure to execute at the data source.

CommandTimeout

Pobiera lub ustawia czas oczekiwania (w sekundach) przed zakończeniem próby wykonania polecenia i wygenerowaniem błędu.Gets or sets the wait time (in seconds) before terminating the attempt to execute a command and generating an error.

CommandType

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą sposób interpretacji właściwości CommandText.Gets or sets a value indicating how the CommandText property is to be interpreted.

Connection

Pobiera lub ustawia SqlConnection używany przez to wystąpienie SqlCommand.Gets or sets the SqlConnection used by this instance of the SqlCommand.

Container

Pobiera IContainer, który zawiera Component.Gets the IContainer that contains the Component.

(Odziedziczone po Component)
DbConnection

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, Pobiera lub ustawia DbConnection używany przez ten DbCommand.When overridden in a derived class, gets or sets the DbConnection used by this DbCommand.

(Odziedziczone po DbCommand)
DbParameterCollection

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera kolekcję obiektów DbParameter.When overridden in a derived class, gets the collection of DbParameter objects.

(Odziedziczone po DbCommand)
DbTransaction

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, Pobiera lub ustawia DbTransaction, w których jest wykonywany ten obiekt DbCommand.When overridden in a derived class, gets or sets the DbTransaction within which this DbCommand object executes.

(Odziedziczone po DbCommand)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component jest obecnie w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Odziedziczone po Component)
DesignTimeVisible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy obiekt polecenia powinien być widoczny w kontrolce projektanta formularzy systemu Windows.Gets or sets a value indicating whether the command object should be visible in a Windows Form Designer control.

Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego Component.Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Odziedziczone po Component)
Notification

Pobiera lub ustawia wartość określającą SqlNotificationRequest obiektu powiązanego z tym poleceniem.Gets or sets a value that specifies the SqlNotificationRequest object bound to this command.

NotificationAutoEnlist

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy aplikacja powinna automatycznie odbierać powiadomienia o zapytaniach ze wspólnego obiektu SqlDependency.Gets or sets a value indicating whether the application should automatically receive query notifications from a common SqlDependency object.

Parameters

Pobiera klasę SqlParameterCollection.Gets the SqlParameterCollection.

Site

Pobiera lub ustawia ISite Component.Gets or sets the ISite of the Component.

(Odziedziczone po Component)
Transaction

Pobiera lub ustawia SqlTransaction, w ramach którego SqlCommand wykonuje.Gets or sets the SqlTransaction within which the SqlCommand executes.

UpdatedRowSource

Pobiera lub ustawia sposób, w jaki wyniki poleceń są stosowane do DataRow, gdy są używane przez metodę Update DbDataAdapter.Gets or sets how command results are applied to the DataRow when used by the Update method of the DbDataAdapter.

Metody

BeginExecuteNonQuery()

Inicjuje asynchroniczne wykonanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej opisanej w tym SqlCommand.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand.

BeginExecuteNonQuery(AsyncCallback, Object)

Inicjuje asynchroniczne wykonanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej, która jest opisana przez ten SqlCommand, zgodnie z procedurą wywołania zwrotnego i informacjami o stanie.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand, given a callback procedure and state information.

BeginExecuteReader()

Inicjuje asynchroniczne wykonywanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej opisanej w tym SqlCommandi pobiera jeden lub więcej zestawów wyników z serwera.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand, and retrieves one or more result sets from the server.

BeginExecuteReader(AsyncCallback, Object)

Inicjuje asynchroniczne wykonywanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej opisanej w tym SqlCommand i pobiera jeden lub więcej zestawów wyników z serwera, uwzględniając procedurę wywołania zwrotnego i informacje o stanie.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand and retrieves one or more result sets from the server, given a callback procedure and state information.

BeginExecuteReader(AsyncCallback, Object, CommandBehavior)

Inicjuje asynchroniczne wykonywanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej, która jest opisana w tym SqlCommand, przy użyciu jednej z wartości CommandBehavior i pobranie co najmniej jednego zestawu wyników z serwera, zgodnie z procedurą wywołania zwrotnego i informacjami o stanie.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand, using one of the CommandBehavior values, and retrieving one or more result sets from the server, given a callback procedure and state information.

BeginExecuteReader(CommandBehavior)

Inicjuje asynchroniczne wykonywanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej opisanej w tym SqlCommand przy użyciu jednej z wartości CommandBehavior.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand using one of the CommandBehavior values.

BeginExecuteXmlReader()

Inicjuje asynchroniczne wykonywanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej opisanej w tym SqlCommand i zwraca wyniki jako obiekt XmlReader.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand and returns results as an XmlReader object.

BeginExecuteXmlReader(AsyncCallback, Object)

Inicjuje asynchroniczne wykonanie instrukcji języka Transact-SQL lub procedury składowanej, która jest opisana przez ten SqlCommand i zwraca wyniki jako obiekt XmlReader, za pomocą procedury wywołania zwrotnego.Initiates the asynchronous execution of the Transact-SQL statement or stored procedure that is described by this SqlCommand and returns results as an XmlReader object, using a callback procedure.

Cancel()

Próbuje anulować wykonanie SqlCommand.Tries to cancel the execution of a SqlCommand.

Clone()

Tworzy nowy obiekt SqlCommand, który jest kopią bieżącego wystąpienia.Creates a new SqlCommand object that is a copy of the current instance.

CreateDbParameter()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, tworzy nowe wystąpienie obiektu DbParameter.When overridden in a derived class, creates a new instance of a DbParameter object.

(Odziedziczone po DbCommand)
CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
CreateParameter()

Tworzy nowe wystąpienie obiektu SqlParameter.Creates a new instance of a SqlParameter object.

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the Component and optionally releases the managed resources.

(Odziedziczone po Component)
DisposeAsync()

Asynchronicznie nakłada obiekt polecenia.Asynchronously diposes the command object.

(Odziedziczone po DbCommand)
EndExecuteNonQuery(IAsyncResult)

Kończy asynchroniczne wykonywanie instrukcji języka Transact-SQL.Finishes asynchronous execution of a Transact-SQL statement.

EndExecuteReader(IAsyncResult)

Kończy asynchroniczne wykonywanie instrukcji języka Transact-SQL, zwracając żądany SqlDataReader.Finishes asynchronous execution of a Transact-SQL statement, returning the requested SqlDataReader.

EndExecuteXmlReader(IAsyncResult)

Kończy asynchroniczne wykonywanie instrukcji języka Transact-SQL, zwracając żądane dane jako XML.Finishes asynchronous execution of a Transact-SQL statement, returning the requested data as XML.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
ExecuteDbDataReader(CommandBehavior)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje tekst polecenia względem połączenia.When overridden in a derived class, executes the command text against the connection.

(Odziedziczone po DbCommand)
ExecuteDbDataReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken)

Dostawcy powinni zaimplementować tę metodę, aby zapewnić niedomyślną implementację przeciążeń ExecuteReader.Providers should implement this method to provide a non-default implementation for ExecuteReader overloads.

Implementacja domyślna wywołuje synchroniczną metodę ExecuteReader() i zwraca zadanie zakończone, blokując wątek wywołujący.The default implementation invokes the synchronous ExecuteReader() method and returns a completed task, blocking the calling thread. Domyślna implementacja zwróci anulowane zadanie, jeśli przekazał już anulowane tokeny anulowania.The default implementation will return a cancelled task if passed an already cancelled cancellation token. Wyjątki zgłoszone przez ExecuteReader będą przekazywane przy użyciu zwróconej właściwości wyjątku zadania.Exceptions thrown by ExecuteReader will be communicated via the returned Task Exception property.

Ta metoda akceptuje token anulowania, którego można użyć do żądania wcześniejszego anulowania operacji.This method accepts a cancellation token that can be used to request the operation to be cancelled early. Implementacje mogą zignorować to żądanie.Implementations may ignore this request.

(Odziedziczone po DbCommand)
ExecuteNonQuery()

Wykonuje instrukcję języka Transact-SQL względem połączenia i zwraca liczbę wierszy, których to dotyczy.Executes a Transact-SQL statement against the connection and returns the number of rows affected.

ExecuteNonQueryAsync()

Asynchroniczna wersja ExecuteNonQuery(), która wykonuje instrukcję SQL względem obiektu połączenia.An asynchronous version of ExecuteNonQuery(), which executes a SQL statement against a connection object.

Wywołuje ExecuteNonQueryAsync(CancellationToken) z CancellationToken. None.Invokes ExecuteNonQueryAsync(CancellationToken) with CancellationToken.None.

(Odziedziczone po DbCommand)
ExecuteNonQueryAsync(CancellationToken)

Asynchroniczna wersja ExecuteNonQuery(), która wykonuje instrukcję Transact-SQLTransact-SQL względem połączenia i zwraca liczbę wierszy, których to dotyczy.An asynchronous version of ExecuteNonQuery(), which executes a Transact-SQLTransact-SQL statement against the connection and returns the number of rows affected. Tokenu anulowania można użyć do żądania, aby operacja została porzucona przed upływem limitu czasu polecenia.The cancellation token can be used to request that the operation be abandoned before the command timeout elapses. Wyjątki będą raportowane za pośrednictwem zwracanego obiektu zadania.Exceptions will be reported via the returned Task object.

ExecuteReader()

Wysyła CommandText do Connection i kompiluje SqlDataReader.Sends the CommandText to the Connection and builds a SqlDataReader.

ExecuteReader(CommandBehavior)

Wysyła CommandText do Connectioni kompiluje SqlDataReader przy użyciu jednej z wartości CommandBehavior.Sends the CommandText to the Connection, and builds a SqlDataReader using one of the CommandBehavior values.

ExecuteReaderAsync()

Asynchroniczna wersja ExecuteReader(), która wysyła CommandText do Connection i tworzy SqlDataReader.An asynchronous version of ExecuteReader(), which sends the CommandText to the Connection and builds a SqlDataReader. Wyjątki będą raportowane za pośrednictwem zwracanego obiektu zadania.Exceptions will be reported via the returned Task object.

ExecuteReaderAsync(CancellationToken)

Asynchroniczna wersja ExecuteReader(), która wysyła CommandText do Connection i tworzy SqlDataReader.An asynchronous version of ExecuteReader(), which sends the CommandText to the Connection and builds a SqlDataReader.

Tokenu anulowania można użyć do żądania, aby operacja została porzucona przed upływem limitu czasu polecenia.The cancellation token can be used to request that the operation be abandoned before the command timeout elapses. Wyjątki będą raportowane za pośrednictwem zwracanego obiektu zadania.Exceptions will be reported via the returned Task object.

ExecuteReaderAsync(CommandBehavior)

Asynchroniczna wersja ExecuteReader(CommandBehavior), która wysyła CommandText do Connectioni tworzy SqlDataReader.An asynchronous version of ExecuteReader(CommandBehavior), which sends the CommandText to the Connection, and builds a SqlDataReader. Wyjątki będą raportowane za pośrednictwem zwracanego obiektu zadania.Exceptions will be reported via the returned Task object.

ExecuteReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken)

Asynchroniczna wersja ExecuteReader(CommandBehavior), która wysyła CommandText do Connectioni kompiluje SqlDataReaderAn asynchronous version of ExecuteReader(CommandBehavior), which sends the CommandText to the Connection, and builds a SqlDataReader

Tokenu anulowania można użyć do żądania, aby operacja została porzucona przed upływem limitu czasu polecenia.The cancellation token can be used to request that the operation be abandoned before the command timeout elapses. Wyjątki będą raportowane za pośrednictwem zwracanego obiektu zadania.Exceptions will be reported via the returned Task object.

ExecuteScalar()

Wykonuje zapytanie i zwraca pierwszą kolumnę pierwszego wiersza w zestawie wyników zwróconym przez zapytanie.Executes the query, and returns the first column of the first row in the result set returned by the query. Dodatkowe kolumny lub wiersze są ignorowane.Additional columns or rows are ignored.

ExecuteScalarAsync()

Asynchroniczna wersja ExecuteScalar(), która wykonuje zapytanie i zwraca pierwszą kolumnę pierwszego wiersza w zestawie wyników zwróconym przez zapytanie.An asynchronous version of ExecuteScalar(), which executes the query and returns the first column of the first row in the result set returned by the query. Wszystkie inne kolumny i wiersze są ignorowane.All other columns and rows are ignored.

Wywołuje ExecuteScalarAsync(CancellationToken) z CancellationToken. None.Invokes ExecuteScalarAsync(CancellationToken) with CancellationToken.None.

(Odziedziczone po DbCommand)
ExecuteScalarAsync(CancellationToken)

Asynchroniczna wersja ExecuteScalar(), która wykonuje zapytanie asynchronicznie i zwraca pierwszą kolumnę pierwszego wiersza w zestawie wyników zwróconym przez zapytanie.An asynchronous version of ExecuteScalar(), which executes the query asynchronously and returns the first column of the first row in the result set returned by the query. Dodatkowe kolumny lub wiersze są ignorowane.Additional columns or rows are ignored.

Tokenu anulowania można użyć do żądania, aby operacja została porzucona przed upływem limitu czasu polecenia.The cancellation token can be used to request that the operation be abandoned before the command timeout elapses. Wyjątki będą raportowane za pośrednictwem zwracanego obiektu zadania.Exceptions will be reported via the returned Task object.

ExecuteXmlReader()

Wysyła CommandText do Connection i kompiluje obiekt XmlReader.Sends the CommandText to the Connection and builds an XmlReader object.

ExecuteXmlReaderAsync()

Asynchroniczna wersja ExecuteXmlReader(), która wysyła CommandText do Connection i kompiluje obiekt XmlReader.An asynchronous version of ExecuteXmlReader(), which sends the CommandText to the Connection and builds an XmlReader object.

Wyjątki będą raportowane za pośrednictwem zwracanego obiektu zadania.Exceptions will be reported via the returned Task object.

ExecuteXmlReaderAsync(CancellationToken)

Asynchroniczna wersja ExecuteXmlReader(), która wysyła CommandText do Connection i kompiluje obiekt XmlReader.An asynchronous version of ExecuteXmlReader(), which sends the CommandText to the Connection and builds an XmlReader object.

Tokenu anulowania można użyć do żądania, aby operacja została porzucona przed upływem limitu czasu polecenia.The cancellation token can be used to request that the operation be abandoned before the command timeout elapses. Wyjątki będą raportowane za pośrednictwem zwracanego obiektu zadania.Exceptions will be reported via the returned Task object.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetService(Type)

Zwraca obiekt, który reprezentuje usługę dostarczoną przez Component lub Container.Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Odziedziczone po Component)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego obiektu MarshalByRefObject.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Prepare()

Tworzy przygotowaną wersję polecenia w wystąpieniu SQL Server.Creates a prepared version of the command on an instance of SQL Server.

PrepareAsync(CancellationToken)

Asynchronicznie tworzy przygotowaną (lub skompilowaną) wersję polecenia w źródle danych.Asynchronously creates a prepared (or compiled) version of the command on the data source.

(Odziedziczone po DbCommand)
ResetCommandTimeout()

Resetuje właściwość CommandTimeout do wartości domyślnej.Resets the CommandTimeout property to its default value.

ToString()

Zwraca String zawierający nazwę Component, jeśli istnieje.Returns a String containing the name of the Component, if any. Ta metoda nie powinna być przesłaniana.This method should not be overridden.

(Odziedziczone po Component)

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy składnik zostanie usunięty przez wywołanie metody Dispose().Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Odziedziczone po Component)
StatementCompleted

Występuje po zakończeniu wykonywania instrukcji języka Transact-SQL.Occurs when the execution of a Transact-SQL statement completes.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone()

Tworzy nowy obiekt SqlCommand, który jest kopią bieżącego wystąpienia.Creates a new SqlCommand object that is a copy of the current instance.

IDbCommand.Connection

Pobiera lub ustawia IDbConnection używany przez to wystąpienie IDbCommand.Gets or sets the IDbConnection used by this instance of the IDbCommand.

(Odziedziczone po DbCommand)
IDbCommand.CreateParameter()

Tworzy nowe wystąpienie obiektu SqlParameter.Creates a new instance of a SqlParameter object.

IDbCommand.ExecuteReader()

Wysyła CommandText do Connectioni kompiluje SqlDataReader.Sends the CommandText to the Connection, and builds a SqlDataReader.

IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior)

Wysyła CommandText do Connectioni kompiluje SqlDataReader przy użyciu jednej z wartości CommandBehavior.Sends the CommandText to the Connection, and builds a SqlDataReader using one of the CommandBehavior values.

IDbCommand.Parameters

Pobiera IDataParameterCollection.Gets the IDataParameterCollection.

(Odziedziczone po DbCommand)
IDbCommand.Transaction

Pobiera lub ustawia DbTransaction, w którym jest wykonywany ten obiekt DbCommand.Gets or sets the DbTransaction within which this DbCommand object executes.

(Odziedziczone po DbCommand)

Dotyczy

Zobacz też