INullable Interfejs

Definicja

Wszystkie obiekty System.Data.SqlTypes i struktury implementują interfejs INullable.All the System.Data.SqlTypes objects and structures implement the INullable interface.

public interface class INullable
public interface INullable
type INullable = interface
Public Interface INullable
Pochodne

Uwagi

SqlTypes może zawierać wartość null i używać semantyki bazy danych do oceniania wartości null.SqlTypes can contain the value null and use database semantics for evaluating nulls. Wartości null są używane w bazie danych w celu wskazania nieznanej lub brakującej wartości.Nulls are used in a database to indicate an unknown or missing value.

Właściwości

IsNull

Wskazuje, czy struktura ma wartość null.Indicates whether a structure is null. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

Dotyczy

Zobacz też