INullable Interfejs

Definicja

System.Data.SqlTypes Wszystkie obiekty i struktury implementują INullable interfejs.

public interface class INullable
public interface INullable
type INullable = interface
Public Interface INullable
Pochodne

Uwagi

SqlTypes może zawierać wartość null i używać semantyki bazy danych do obliczania wartości null. Wartości null są używane w bazie danych, aby wskazać nieznaną lub brakującą wartość.

Właściwości

IsNull

Wskazuje, czy struktura ma wartość null. Ta właściwość jest tylko do odczytu.

Dotyczy

Zobacz też